Guvern

Poliția Animalelor – O nouă ordonanță de urgență pentru România, anunțată de Marcel Vela. Text integral

Ministrul de Interne Marcel Vela a anunțat că Guvernul României a adoptat ordonanţă de urgenţă care stabilește măsurile ce pot fi luate de polițiști și autoritățile locale în sprijinul animalelor aflate în situații de pericol.

Am reuşit să facem un pas important, poate cel mai important de până acum, pentru stabilirea unor atribuţii clare în sarcina poliţiştilor în vederea gestionării situaţiilor de pericol pentru animale„, a anunţat Marcel Vela, marţi.

Marcel Vela a susţinut declaraţia de presă în faţa Ministerului de Interne, unde s-au aflat şi câinele Şuier, pe care l-a numit „emblema” MAI, cât şi Max, câinele adoptat „după ce a trecut printr-o situaţie gravă şi delicată”.

Organele de poliție care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, constată că un animal se află într-o situație de pericol emit ordin de plasare a animalului în adăpost, a anunțat ministrul Vela.

Animalele aflate în pericol vor putea fi confiscate, iar polițiștii vor avea dreptul să intre pe o proprietate privată fără a avea mandat de la judecător, dacă constată că un animal este în pericol, potrivit proiectului de Ordonanță de Urgență care prevede înființarea Poliției Animalelor.

”În proiectul de ordonanță instituim obligația Consiliul Județene și a Consiliului General al municipiului București de a asigura cu caracter continuu și permanent servicii publice de adăpostire a animalelor, fie prin organizarea unor adăposturi proprii, fie prin încheierea unor contracte cu grădini zoologice, cu iubitori de animale sau cu alte entități. Vreau să precizez că animalele pot fi date în custodie temporară unor organizații neguvernamentale care fac dovada îndeplinirii condițiilor de adăpostire și îngrijire a acestora pentru a putea fi oferite spre adopție”, a spus Marcel Vela.

Ordinul de plasare în adăpost poate fi contestat de către deținătorul animalului în condițiile legii contenciosului administrativ

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru completarea unor acte normative cu incidență în protecția animalelor, precum și pentru stabilirea unor măsuri organizatorice, text complet:

Având în vedere existența unor fenomene de violență și cruzime față de animale, în ultimii ani fiind raportate nenumărate abuzuri și violențe direcționate asupra animalelor,

Luând în considerare necesitatea stabilirii cu celeritate a măsurilor care să permită luarea, în cel mai scurt timp şi în parametri de eficienţă, a unor decizii strategice la nivelul Guvernului României privind gestionarea fenomenului de abuzuri sau cruzimi asupra animalelor, pentru a continua procesul de modernizare a administraţiei publice, în acest moment se impune luarea în considerare a unor măsuri adecvate de eficientizare a activității autorităților publice cu atribuții în în gestionarea relelelor tratamente aplicate animalelor, pentru ca acestea să constituie mecanisme performante şi competitive în raport cu structurile similare din statele membre ale Uniunii Europene.

Ţinând seama de faptul că neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonanţă de urgenţă, ar conduce la dificultăţi în ceea ce priveşte o funcţionare optimă, la cel mai înalt nivel, a mecanismelor necesare pentru protecția animalelor, situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, în considerarea celor mai sus precizate, din perspectiva exigenţelor art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, motivarea urgenţei şi a situaţiei extraordinare a cărei reglementare nu poate fi amânată este generată de existenţa unor dificultăţi în aplicarea Legii nr.205/2004 privind protecția animalelor.

Totodată, în contextul aceloraşi exigenţe impuse de prevederile art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, situaţia extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată este generată de lipsa unor instrumente legale şi a unor mecanisme adecvate care să permită gestionarea fenomenului de aplicare a relelelor tratamente asupra animalelor;

În egală măsură, promovarea şi adoptarea unei legi pentru modificarea și completarea Legii nr.205/2004 privind protecția animalelor implică o procedură îndelungată, soluţie juridică care presupune ca, pe tot parcursul procesului normal de legiferare, autoritățile publice cu atribuții în domeniu să se afle în situaţia de a nu-şi putea desfăşura activitatea în parametri dezirabili pentru prevenirea relelor tratamente aplicate animalelor, având în vedere că acestea, în prezent, întâmpină greutăţi în îndeplinirea atribuţiilor prin actuala reglementare.

Ţinând seama că elementele sus-menţionate constituie premisele unei situaţii urgente şi extraordinare care impune adoptarea de măsuri imediate în vederea stabilirii cadrului normativ adecvat, neadoptarea acestor măsuri cu celeritate poate avea consecinţe negative asupra capacităţii administrative executive şi asupra interesului public, reglementarea operativă neputându-se realiza pe calea procedurii obişnuite de legiferare ce presupune un orizont de timp îndelungat.

Întrucât aspectele vizate constituie o stare de fapt obiectivă, cuantificabilă, extraordinară, independentă de voinţa Guvernului, care pune în pericol interesul public şi a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate prin ordonanţă de urgenţă, în consecinţă, reţinându-se că, în cazul în care nu sunt acceptate măsurile propuse, nu se poate asigura punerea în aplicare în mod eficient şi cu celeritate a demersurilor de eficientizare a mecanismelor de prevenire a relelor tratamente aplicate animalelor sau abuzurilor sau cruzimilor asupra animalelor, cu impact emoțional pentru cetăţeni, elemente care vizează interesul public general iar în contextul arătat, demersul nu poate fi amânat existând riscul unor blocaje sau disfuncţionalităţi instituţionale, şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare impune adoptarea unor măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă:

Art. I – Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 30 aprilie 2014, se completează după cum urmează:

  1. După capitolul VI se introduce un nou capitol, cap. VI1 , „Măsuri pentru protecția temporară a animalelor aflate într-o situație de pericol” cuprinzând articolele 241 – 245 , cu următorul cuprins: „CAP. VI1 – Măsuri pentru protecția temporară a animalelor aflate într-o situație de pericol

Art. 241 – (1) Organele de poliție care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, constată că un animal se află într-o situație de pericol emit ordin de plasare a animalului în adăpost. (2) În sensul alin.(1), prin animal aflat într-o situație de pericol se înțelege animalul aflat în oricare dintre următoarele situații: a) rănirea sau schingiuirea animalelor; b) organizarea de lupte între animale sau cu animale; c) practicarea tirului pe animale domestice sau pe animale sălbatice captive; d) folosirea de animale vii pentru dresajul animalelor sau pentru a le controla agresivitatea; e) prezența fără supraveghere, pe căile de circulație publică, a animalelor din speciile ecvine și rumegătoare mari și mici. (3) Polițiștii constată existența situației de pericol pe baza evaluării situației de fapt și a stării fizice a animalului care rezultă din: a) constatarea directă și consemnarea celor constatate într-un înscris ori înregistrarea celor constatate cu mijloace tehnice; b) declarațiile persoanelor implicate în activitățile prevăzute la alin.(2) sau ale persoanelor care au asistat la activitățile respective sau au cunoștință despre desfășurarea acestora; c) înregistrări video sau audio ori fotografii, indiferent de proveniența acestora; d) înscrisuri, inclusiv cele de natura mesajelor sau postărilor în mediul electronic și/sau de telefonie mobilă; e) fișa de observație clinică întocmită de un medic veterinar.

Art.242 – (1) Ordinul de plasare a animalului în adăpost cuprinde în mod obligatoriu mențiuni cu privire la: a) data, ora și locul unde este emis; b) numele, prenumele, calitatea și unitatea de poliție din care face parte polițistul care îl emite; c) date care să asigure identificarea deținătorului animalului, dacă acesta este cunoscut;

d) date care să asigure identificarea animalului pentru care se dispune plasarea în adăpost; e) descrierea motivelor de fapt care au determinat dispunerea măsurii și indicarea surselor de informare pe baza cărora a fost evaluată situația de fapt; f) temeiul de drept pentru emiterea acestuia; g) dreptul de a contesta ordinul de plasare în adăpost a animalului, termenul de exercitare a acestui drept și instanța la care se poate depune contestația. (2) Ordinul de plasare în adăpost a unui animal se semnează în mod obligatoriu de către polițistul care îl emite.

Art. 243 – (1) Consiliile județene și Consiliul General al Municipiului Bucureşti au obligaţia de a asigura cu caracter continuu și permanent servicii publice de adăpostire a animalelor ce fac obiect al ordinului de plasare în adăpost. (2) Serviciile publice prevăzute la alin.(1) se asigură prin: a) organizarea și funcționarea unor adăposturi proprii, înregistrate sanitar veterinar în condiții stabilite prin ordin al președintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor; b) încheierea unor contracte cu grădini zoologice în scopul adăpostirii animalelor din fauna sălbatică; c) încheierea unor contracte cu adăposturi pentru câini fără stăpân sau a altor adăposturi pentru animale domestice. (3) Serviciile publice prevăzute la alin.(1) constau în capturarea/preluarea/ridicarea, transportul, cazarea, hrănirea, deparazitarea, vaccinarea și controlul bolilor conform legislației sanitar veterinare. (4) După trecerea unei perioade de 30 de zile de la cazare, animalele pot fi date în custodie temporară unor organizații neguvernamentale care fac dovada îndeplinirii condițiilor de adăpostire și îngrijire a acestora. Art. 244 – (1) Ordinul de plasare în adăpost a animalului se pune în executare de îndată de către personalul ce asigură serviciile publice prevăzute la art. 243 alin.(1). (2) În situația în care este necesară curmarea suferințelor fizice inutile ale animalului rănit, serviciile publice prevăzute la art. 243 alin.(1), prin medici veterinari, efectuează eutanasia acestuia la fața locului. (3) Preluarea cadavrelor în vederea neutralizării se realizează prin grija consiliilor locale ale unităților administrativ-teritoriale.

Art. 245 – (1) Ordinul de plasare în adăpost a animalului poate fi contestat de deținătorul animalului în condițiile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare. (2) În situația în care ordinul de plasare în adăpost a animalului nu se contestă în termenul prevăzut de Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare, animalul se consideră abandonat.

2. La articolul 30, după alineatul (3), se introduc trei noi alineate, alin. (4)-(6), cu următorul cuprins: „(4) Pentru verificarea sesizărilor privind animalele aflate în situație de pericol și în scopul cunoașterii situației de fapt, polițiștii au dreptul de a pătrunde în domiciliul sau reședința oricărei persoane fizice, fără acordul acesteia, precum și în sediul oricărei persoane juridice, fără acordul reprezentantului legal al acesteia, dacă informațiile aflate la dispoziția polițiștilor indică faptul că în acele spații se află un animal în situație de pericol potrivit art. 241 alin.(2) lit.a)-d). (5) Polițiștii pot folosi forța și mijloacele din dotare, în mod adecvat și proporțional, pentru a pătrunde în spațiile prevăzute la alin. (4).

(6) Acțiunile polițiștilor în spațiile prevăzute la alin. (4), inclusiv cele de pătrundere, pot fi înregistrate cu mijloacele audiovideo sau foto din dotare, fără consimțământul persoanelor.”

Art. II – La alineatul (1) al articolului 26 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 170 din 2 martie 2020, după punctul 16 se introduce un nou punct, pct. 161 , cu următorul cuprins: „161 . desfăşoară activităţi specifice, direct sau în cooperare cu alte entități publice sau private, potrivit competenţelor stabilite prin lege, pentru protecția animalelor;”

Art. III – În vederea aplicării dispozițiilor art. II, prin derogare de la prevederile art. 9 alin.(2 2 ) și (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările şi completările ulterioare, pentru încadrarea funcțiilor de polițist din structura Poliției Române cu atribuții în protecția animalelor se transferă, fără examen sau concurs, personal specializat în medicină veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, cu acordul acestuia, în numărul și structura de posturi stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne.

Art. IV – Serviciile publice de adăpostire a animalelor ce fac obiect al ordinului de plasare se operaționalizează în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. V – (1) Pentru o perioadă de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului articol, Ministerul Afacerilor Interne, Poliţia Română și Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor desfăşoară activităţi de informare a populaţiei cu privire la dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență. (2) Informarea prevăzută la alin. (1) se realizează prin intermediul mai multor instrumente şi/sau acţiuni specifice, cum ar fi, fără a se limita la acestea, comunicate de presă şi informare prin massmedia, postarea informaţiilor pe pagina de internet a instituţiei, organizarea unor acţiuni specifice în trafic, ori cu ocazia executării unor misiuni de ordine publică.

Art. VI – Dispozițiile art. I referitoare la emiterea ordinului de plasare în adăpost a animalului se aplică la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a prezentei ordonanțe de urgență.

Comenteaza cu profilul facebook

Alte știri de interes

Cine este Silviu Gabriel Barbu, noul şef al Corpului de Control al prim-ministrului

Mihnea Tudor

Cîţu, despre buget: Alcătuirea acestuia durează mult pentru că întoarcem măsuri care au avut un efect devastator pentru finanţele publice

Mihnea Tudor

SUMAL va fi operaţional de la 31 ianuarie! Ministerul Mediului, solicitare fermă către operatorii din domeniul silvic

Mihnea Tudor

Raluca Turcan: Toate dosarele de pensie vor fi reeevaluate. Peste un an și jumătate va fi gata recalcularea

Mihnea Tudor

Cîţu, despre reforma în sistemul bugetar: “După un mandat sau două mandate de director general în funcţie trebuie să schimbi locul în altă parte”

Daniela Arnăutu

Cîţu, despre creșterea pensiilor: Costul cu pensiile în bugetul pentru 2021 creşte deja cu aproape 8 miliarde lei faţă de anul trecut

Daniela Arnăutu

Acest site folosește cookies. Nu colectăm date personale. Acceptă »